Privacybeleid

Dit is de website van Toerisme Oost-Vlaanderen VZW

Adres: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Ondernemingsnummer: BE0407710695

Bescherming van uw privacy – verantwoordelijke verwerker

Toerisme Oost-Vlaanderen VZW wil de toepasselijke wetgeving aangaande uw privacy zorgvuldig naleven, met name de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Toerisme Oost-Vlaanderen VZW is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens in de zin van de wet van 8 december 1992.

In deze Privacyverklaring worden naast ons privacybeleid de praktijken en keuzes beschreven die u kunt maken over de manier waarop uw gegevens online worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Deze verklaring is gemakkelijk te vinden op onze startpagina en onderaan elke pagina van de Toerisme Oost-Vlaanderen-website.

1. Toelating tot verwerking van persoonsgegevens

Het staat u vrij onze sites te bezoeken, informatie in te winnen over de Oost-Vlaamse toeristische producten en onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons uw persoonlijke informatie te verstrekken.

Verkiest u toch om ons uw persoonlijke informatie mee te delen, dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de wettelijke nationale en internationale voorschriften.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Toerisme Oost-Vlaanderen geeft u ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden.

2. Vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens

Onder "verwerken" verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz…

De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999). Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die u aanbelangt, zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat uw toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben of zonder dat u het doel van deze verwerking kent.

 3. Doel van de registratie en verwerking van persoonsgegevens - Privacybeleid

Toerisme Oost-Vlaanderen VZW hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden:

  • In het kader van onze communicatie met u.
  • Voor het beheer van het contactenbestand, de ontsluiting van de productinformatie en het uitvoeren van marktstudies.
  • Om u te informeren over de nieuwe kenmerken, nieuwe diensten en toeristische producten in Oost-Vlaanderen.

Toerisme Oost-Vlaanderen VZW kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website die u naar onze website leidde, of waarlangs u onze website verlaat. Zo kunnen we de website permanent optimaliseren voor de gebruikers.

4. Mogelijkheid tot raadpleging en/of correctie

U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens in ons bezit. U kunt ook kosteloos alle incorrecte gegevens laten rechtzetten. In beide gevallen hoeft u enkel een e-mail te sturen naar toerisme@oost-vlaanderen.be of een brief naar:

Toerisme Oost-Vlaanderen VZW
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

Voeg steeds een fotokopie van uw identiteitskaart toe, zodat Toerisme Oost-Vlaanderen VZW op gepaste wijze kan nagaan of uw aanvraag gegrond is.

5. Recht van verzet

Wenst u zich te verzetten tegen enige verdere verwerking van uw gegevens door Toerisme Oost-Vlaanderen VZW, mail dan uw aanvraag naar toerisme@oost-vlaanderen.be  of stuur een brief naar:

Toerisme Oost-Vlaanderen VZW
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

 6. Vragen en klachten

Voor enige andere vraag of klacht in verband met het gebruik van persoonsgegevens, kunt u een e-mail naar toerisme@oost-vlaanderen.be of een brief naar:

Toerisme Oost-Vlaanderen VZW
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

In geval van een klacht zal Toerisme Oost-Vlaanderen VZW alles in het werk stellen om redelijke maatregelen te nemen ten einde gevolg te geven aan uw bezorgdheid over de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien wij er niet in slagen een bevredigend antwoord te geven op uw klacht, kunt u zich altijd richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 – 1000 Brussel.